Jakie prawa ma osoba żyrująca pożyczkę?

Poręczyciel, nazywany również często w artykułach branżowych żyrantem: https://kapitalni.org/pl/artykuly/obowiazki-poreczyciela-kredytu-zyranta,73,93, to osoba, która gwarantuje spłatę pożyczki, kredytu, czy weksla za inną osobę, w przypadku kiedy osoba ta nie wywiąże się ze swoich zobowiązań. Kiedy tak się stanie, instytucja, która kredytu udzieliła, na przykład bank, może obciążyć zobowiązaniami kredytowymi poręczyciela. Osoba pełniąca funkcję żyranta ma jednak pewne określone prawa, z których może korzystać w celu zabezpieczenia swoich interesów.

Co przed podżyrowaniem pożyczki – jak nie dać się oszukać?

Niewiele osób decyduje się na poręczenie czyjegoś kredytu, nawet jeśli chodzi o najbliższe, czy najbardziej zaufane osoby. Żyrowanie kredytu zawsze niesie ze sobą ryzyko konieczności spłaty go, jeśli główny pożyczkobiorca zawiedzie w tym zakresie. Są jednak pewne proste sposoby zabezpieczenia się w pewnej mierze przed potencjalnymi, wynikłymi z takiej sytuacji konsekwencjami.

Po pierwsze, żyrant może zażądać na piśmie – również w ramach umowy kredytowej, ubezpieczenia zaciąganego kredytu. Jest to o tyle ważne, że w wielu przypadkach kredyt, lub jego część może zostać spłacony przez ubezpieczyciela. Takimi przypadkami są: śmierć albo choroba pożyczkobiorcy, która uniemożliwia pracę zawodową, a tym samym spłatę zadłużenia. O częściową spłatę zobowiązań przez ubezpieczyciela, kredytobiorca może ubiegać się w przypadku utraty pracy. Szczegółowe zasady ubezpieczenia kredytu zależą od ubezpieczyciela i rodzaju umowy ubezpieczeniowej, jaka zostaje podpisana. W przypadku kiedy z powodów ujętych w umowie ubezpieczeniowej, główny kredytobiorca nie spłaca swoich zobowiązań, bank w pierwszej kolejności sięga do portfela ubezpieczyciela, a dopiero potem, żyranta.

Kolejną ważną kwestią jest to, że poręczyciel ma prawo do informacji o aktualnej spłacie kredytu, a także do wglądu w całość historii spłat, które danego kredytu dotyczą. Kredytobiorca ma obowiązek dostarczenia tych informacji na żądanie żyranta. Osoba poręczająca spłatę kredytu powinna również zostać niezwłocznie powiadomiona przez pożyczkobiorcę o wszelkich zaistniałych opóźnieniach. Możliwe jest również zawarcie w samej umowie kredytowej, zawierającej informację o majątkowym poręczeniu pożyczki, zasady, że to bank będzie o każdym opóźnieniu powiadamiał żyranta automatycznie.

Ostatnią rzeczą, o jakiej należy pamiętać jest to, że w razie niespłacenia zobowiązań przez głównego kredytobiorcę, i spłacenia ich przez żyranta, poręczyciel automatycznie staje się wierzycielem osoby, która zaciągnęła kredyt i może dochodzić spłaty tej części zobowiązania, którą sam pokrył, również na drodze sądowej.